หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน)

รายละเอียดหลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชัน

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมการเงิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

รายละเอียดหลักสูตร


รายละเอียดหลักสูตร (กลุ่มเสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
สาขานวัตกรรมอาหาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล - หลักสูตรต่อเนื่อง)

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)

เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจได้อย่างหลากหลาย ดีไซน์วิชาเรียนด้วยตัวเอง สร้างอาชีพใหม่ และการออกแบบอนาคตให้ตนเอง ทำให้มีความรู้และทักษะในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การจัดการธุรกิจ โลจิสติกส์ และการประกอบการ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ศึกษาดูงานและปฏิบัติงานในสถานประกอบการอีกด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) ผู้ประกอบการ
2) นักพัฒนาธุรกิจ
3) นักวิจัยและพัฒนา
4) ผู้จัดการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
5) พนักงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
6) พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน

รายละเอียดหลักสูตร
สาขาสหวิทยาการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโรงพยาบาลกรุงเทพ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่ในบางโรงพยาบาล จึงร่วมกันสร้างหลักสูตรเพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ เรียน 3 ปี จบหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์สุนันทา คชสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา คชสาร

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวศิริ อินทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวศิริ อินทร์แก้ว

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์กนกพรรณ แก้วเนตร

อาจารย์กนกพรรณ แก้วเนตร

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทร์วรภักดิ์

อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทร์วรภักดิ์

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บและโมไบล์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์สุกัญญา เบญจวานิช

อาจารย์สุกัญญา เบญจวานิช

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ

อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ คอนาแฮน

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต รุจิรพิสิฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต รุจิรพิสิฐ

[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมา เกสรสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมา เกสรสิทธิ์

[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์จักรพันธ์ สืบแสน

อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ สืบแสน

[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์

[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

[email protected]
สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

อาจารย์ลักขณา คิดบรรจง

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาถ ตัณฑเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาถ ตัณฑเกษม

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษามาส จริยวรานุกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษามาส จริยวรานุกุล

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม