หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล - หลักสูตรต่อเนื่อง)

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

เพิ่มเติม

อาจารย์สุนันทา คชสาร

อาจารย์สุนันทา คชสาร

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวศิริ อินทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวศิริ อินทร์แก้ว

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์กนกพรรณ แก้วเนตร

อาจารย์กนกพรรณ แก้วเนตร

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

[email protected]
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทร์วรภักดิ์

อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทร์วรภักดิ์

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พงษ์ปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พงษ์ปัญญา

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองบริสุทธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองบริสุทธิ

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บและโมไบล์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

อาจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์สุกัญญา เบญจวานิช

อาจารย์สุกัญญา เบญจวานิช

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ

อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

อาจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ คอนาแฮน

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร อุทยานวุฒิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร อุทยานวุฒิกุล

[email protected]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต รุจิรพิสิฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต รุจิรพิสิฐ

[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

[email protected]
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

[email protected]
[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมา เกสรสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมา เกสรสิทธิ์

[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์จักรพันธ์ สืบแสน

อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ สืบแสน

[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญจน์

[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. จักรินทร์ สิงห์หนู

อาจารย์ ดร. จักรินทร์ สิงห์หนู

[email protected]
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

[email protected]
สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

[email protected]
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

อาจารย์ลักขณา คิดบรรจง

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาถ ตัณฑเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาถ ตัณฑเกษม

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษามาส จริยวรานุกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษามาส จริยวรานุกุล

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์

[email protected]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

อาจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ทิฆัมพร รอดเงิน

อาจารย์ทิฆัมพร รอดเงิน

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญหญิง สมร่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญหญิง สมร่าง

[email protected]
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม