หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหาร)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหาร)

รายละเอียดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีดิจิทัล - หลักสูตรต่อเนื่อง)

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)

รายละเอียดหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจเกมและอีสปอร์ต)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการเงิน)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี)

รายละเอียดหลักสูตร

คณาจารย์

เพิ่มเติม

อาจารย์สุนันทา คชสาร

อาจารย์สุนันทา คชสาร

sununta_kot@utcc.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช

doungporn_hat@utcc.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวศิริ อินทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวศิริ อินทร์แก้ว

achin_sc@hotmail.com
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์กนกพรรณ แก้วเนตร

อาจารย์กนกพรรณ แก้วเนตร

toogtoog@hotmail.com
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตติยา ปภาพจน์

nittiya_pab@utcc.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา เศาธยะนันท์

luckhana_sao@utcc.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ

sucheep_nga@utcc.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

อาจารย์ ดร. อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

avapa_cha@utcc.ac.th
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

aisuriya@yahoo.com
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

เพิ่มเติม

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

อาจารย์ธีรวุฒิ หวังอำนวยพร

theerawut_wan@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศศิริ เหล่าวชิระสุวรรณ

katsiri_lao@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทร์วรภักดิ์

อาจารย์รัฐธนนท์ ธานินทร์วรภักดิ์

chalermpong_kum@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พงษ์ปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ พงษ์ปัญญา

taveesak_pho@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

tiwa_pen@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

อาจารย์นิศานาถ ขันธวิสูตร

tiew_utcc@yahoo.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

อาจารย์ปัทมพร ราชภักดี

pattamaporn21@yahoo.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองบริสุทธิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย เหลืองบริสุทธิ

luangborisut@yahoo.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชรี สิทธิกิจโยธิน

patcharee_sit@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

อาจารย์สุวโรจน์ อัครวุฒิพรภัทร์

suwaroj_akr@utcc.ac.th
rojthailand@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี ทวีสกุลวัชระ

sunee_tha@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บและโมไบล์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

ittipong_khe@utcc.ac.th
ittipongk@yahoo.com
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

อาจารย์ ดร.วัศวี แสนศรีมหาชัย

watsawee_san@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

อาจารย์ ดร. มานะชัย โต๊ะชูดี

manachai_toa@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อเนื่อง)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไขแข จุลชาต

khaikhae_chu@utcc.ac.th
khaikhaec@yahoo.com
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์สุกัญญา เบญจวานิช

อาจารย์สุกัญญา เบญจวานิช

sukanya_ben@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ

อาจารย์ประยง มหากิตติคุณ

prayong_mah@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

อาจารย์อารีรัตน์ มีเย็น

areerat_mee@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

อาจารย์คัดเค้า สันธนะสุข

kadkao_san@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์

chadarat_phi@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

อาจารย์วรวิทย์ จิตรงค์

vorawit_jit@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา แก้ววิทย์

chesada_kae@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร

อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร

piyawan_kas@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ วรุตบางกรู

realekarin@hotmail.com
ekarin_var@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร อุทยานวุฒิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร อุทยานวุฒิกุล

napaporn_uta@utcc.ac.th
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์

souwanee_ieow@yahoo.com
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิ์สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญอร ไหมสุทธิสกุล

pitchaon_mai@utcc.ac.th
pitchaon@gmail.com
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต รุจิรพิสิฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผาณิต รุจิรพิสิฐ

panid_ruj@yahoo.com
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชชุดา สังข์แก้ว

witchuda_san@utcc.ac.th
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมือนหมาย อภินทนาพงค์

a_muanmai@yahoo.com
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยอดธง รอดแก้ว

yodthong_rod@utcc.ac.th
aqualeo.leonics@gmail.com
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมา เกสรสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัตมา เกสรสิทธิ์

warattama@hotmail.com
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์จักรพันธ์ สืบแสน

อาจารย์ ดร. จักรพันธ์ สืบแสน

grudy3d@gmail.com
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

อาจารย์ศรันยา มะระพฤกษ์วรรณ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวิท กปิลกาญน์

m_auttawit@yahoo.com
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. จักรินทร์ สิงห์หนู

อาจารย์ ดร. จักรินทร์ สิงห์หนู

dometa@msn.com
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

อาจารย์ ดร. ชัชชัย หวังวิวัฒนา

redeian@gmail.com
สาขาวิชาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

kamontip_ekt@utcc.ac.th
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์

tasanee_wat@utcc.ac.th
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย

supang_rua@utcc.ac.th
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง

surapong_pin@utcc.ac.th
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี ไสยประจง

ratchanee_sai@utcc.ac.th
สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์

sirithorn_jal@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ สุขวิลัย

areewan_suk@Hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำฝน อัศวเมฆิน

anamfon@yahoo.com
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา คิดบรรจง

อาจารย์ลักขณา คิดบรรจง

lakkana_kid@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

อาจารย์ ดร. มยุรี ศรีกุลวงศ์

mayuree_sri@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาถ ตัณฑเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาถ ตัณฑเกษม

sirinardjt@hotmail.com
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา เจริญกูล

apinya_cha@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ

adisak_ake@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษามาส จริยวรานุกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษามาส จริยวรานุกุล

usamas_jar@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชัน ชุณหะหิรัณย์

anchan_cho@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา

somporn_pun@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา

yupin_kan@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพันธ์ นิตยะประภา

sasiphan_nit@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

อาจารย์ ดร. สิรินดา พละหาญ

sirinda111@gmail.com
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (ป.โท)

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน

raweewan_len@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ทิฆัมพร รอดเงิน

อาจารย์ทิฆัมพร รอดเงิน

thikumporn_roa@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

อาจารย์นลินี เวชวิริยกุล

ninee2002@yahoo.com
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

อาจารย์ ดร. วรรณี ลาภจินดา

wan_lap@yahoo.com
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญหญิง สมร่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญหญิง สมร่าง

boonying_som@utcc.ac.th
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน

เพิ่มเติม