สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
Program in Digital Technology

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้ การแก้ปัญหา และการพัฒนาความรู้ ทั้งในด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรสามารถพัฒนาบัณฑิตให้สามารถตอบโจทย์ต่อตลาดงาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
 • มีการเชิญวิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ / อุตสาหกรรมดิจิทัล จากบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำมาบรรยายในรายวิชาเอก
 • มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน
 • มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางวิชาชีพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
 • นักศึกษาสามารถเรียนและทำงานพร้อมกันได้
 • นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานและธุรกิจได้
 • นักศึกษาสามารถต่อยอดไอเดีย พัฒนาผลงานที่ใช้งานได้จริง พร้อมสู่การเป็น Startup ได้

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
 • นักพัฒนาระบบดิจิทัล / โปรแกรมเมอร์
 • นักการตลาดดิจิทัล
 • นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์
 • ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัล

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

1.กลุ่มวิชาการพัฒนาระบบดิจิทัล

 • การออกแบบเชิงประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience Design)
 • การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development)

2.กลุ่มวิชาการพัฒนาระบบอัจฉริยะ

 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
 • อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

3.กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล

 • การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analysis)
 • การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร (Modeling and Analytics for Managers)

4.กลุ่มวิชาการประกอบการธุรกิจดิจิทัล

 • กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategies)
 • การแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation)

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

 • ทล.บ. (เทคโนโลยีดิจิทัล)
 • B.Tech. (Digital Technology)

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ประมาณ)

 • 340,000 บาท

การกู้เงินเพื่อการศึกษา

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 • จบ ม.6 / ปวช.
 • จบ ปวส. / อนุปริญญา (3 ปี)
 • จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอื่น / สถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ

เวลาที่ใช้ในการเรียน

 •  4 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน