ผลงานอาจารย์

ผลงานวิจัย

1. ลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มคอลลาเจน เพปไทด์ ชนิดกลิ่นส้มมะนาว ส้มแอปเปิ้ลและส้มเมลอนผสมสารต้านอนุมูลอิสระแอสตาแซนธิน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง
 • วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยโดยใช้แป้งข้าวหอมนิลทดแทนแป้งข้าวเจ้าบางส่วน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชุดา สังข์แก้ว
 • วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาปรุงสาเร็จรูปพลังงานต่าผสมสารสกัดหญ้าหวาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี ไสยประจง
 • วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)

4. ผลของการใช้แป้งฟลาวร์จากแห้วจีนทดแทนแป้งสาลีในการผลิตคุกกี้เนย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผาณิต รุจิรพิสิฐ
 • วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 (พิเศษ)

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม และหาความสัมพันธ์สาหรับการทาเหมืองข้อมูล

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
 • วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA DEVELOPMENT JOURNAL) ปีที่ 56 ฉบับที่ 3/2559

6. Static Hand Gesture Recognition System for Thai Alphabet Sign Language

 • อาจารย์ ดร. ปิยะวรรณ เกษมศุภกร
 • The 4th Academic Science and Technology Conference (ASTC 2016), pp. 954-961

7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มและหาความสัมพันธ์สาหรับการทาเหมืองข้อมูล

 •  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริธร เจริญรัตน์
 • วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3/2559 หน้า 138-161

8. ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยแป้งถั่วหรั่งต่อคุณภาพของขนมปัง

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์
 • วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2559 ปีที่ 47(2) พิเศษ หน้า 469-472

9. ผลของมอลโตเดกซ์ตรินต่อคุณภาพของแกนสับประรดทอดสุญญากาศ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินาถ ตัณฑเกษม
 • วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2559 ปีที่ 47(2) พิเศษ หน้า 629-632

10. การเก็บรักษาไอศกรีมผลพลับแห้ง

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภางค์ เรืองฉาย
 • วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 2559 ปีที่ 47(2) พิเศษ หน้า 665-668

11. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยีที่พึงรู้ กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวีวรรณ เหล็งขยัน
 • การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017)

12. การประกันผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมบนแผนการลงทุนเฉลี่ยต้นทุน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ปั่นโภชา
 • การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 (ASTC 2017)