คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทุนสมควรได้รับการสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติสามารถสมัครได้ โดยศึกษารายละเอียดจาก QR Code