นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการออกแบบเว็บไซต์แนะนำวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บและเฟรมเวิร์ค เมื่อปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุที่มาของรูปภาพและข้อมูลอย่างครบถ้วน นับเป็นคนรุ่นใหม่ที่รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและมีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการอีกด้วย