คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร หลักสูตรสหวิทยาการ ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ รุ่น 5 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาที่สมัครมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ