หลักสูตรอบรม

หลักสูตร DGA104
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
(Cybersecurity Fundamentals)

หลักสูตร DGA305
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
(Data Analytics and Data Visualization)

หลักสูตร DGA308
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ (Software Development for Digital Government Services)

หลักสูตร DGA309
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
(Cybersecurity for Technologists)

หลักสูตร DGA502
การบริหารโครงการดิจิทัล
(Digital Project Management)

หลักสูตร DGA701
การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Government Digital Transformation by Design Thinking)