School of Science


Loading...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ในงานการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ม.หอการค้าไทยร่วมกับ Alibaba.com จัดอบรมเรื่อง ธุรกิจซื้อขายผ่านออนไลน์ (เว็บไซต์อาลีบาบา)  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

อ่านต่อ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และความต้องการด้านหลักสูตรและตลาดงานของผู้ใช้บัณฑิต

อ่านต่อ