วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกิจและสังคม สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อัตลักษณ์

Business Science and Technology


 

ข่าว

 

กิจกรรมคณะ

Organizations and Divisions

Activities
Academic Partners