School of Science


Loading...

หลักสูตร


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแนะแนวทุนการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 2 รอบกลางปี 2561 (เปิดเรียน มกราคม 2562)

อ่านต่อ

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมแนะแนวทุนการศึกษา และหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ชั้นปีที่ 1 และ 2 เยี่ยมชมโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ INTERLINK CAMPUS TOUR 2018 

อ่านต่อ

รอบรั้ว และ เหตุการณ์

SAHAPAT ADMISSION ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระหว่างวันที่ 1-6 ตุลาคม2561

อ่านต่อ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ผลิต บัณฑิตพันธ์ุใหม่ รองรับ อุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งภาคปกติ 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี


อ่านต่อ

โครงการอบรมเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
เรื่อง การถ่ายภาพสินค้าและการทำโลโก้ด้วย smart phone แบบมืออาชีพ

อ่านต่อ

ข่าวสารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เทอม 2 รอบกลางปี 2561 (เปิดเรียน มกราคม 2562)

อ่านต่อ

ทุน100% สำหรับ ปวส.ต่อป.ตรี ทุกคณะและสาขา ส่งแค่ portfolio แล้วสัมภาษณ์

อ่านต่อ

ถามกันมาเยอะ!!!! ว่าปีนี้เมื่อไรจะมี “เปิดบ้านเด็กหัวการค้า”

อ่านต่อ